นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท แคททรีนา (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทฯ/เรา”) ซึ่งประกอบกิจการและกำกับดูแลเว็บไซต์ “Cattrena Thailand” ที่อยู่เว็บไซต์ https://www.cattrena-thailand.com ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงมาตราการปกป้องข้อมูลตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามกฎหมาย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105563043036 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 2000/64 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) สำหรับชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้/ประมวลผล และการเก็บรักษา ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Cattrena Thailand เท่านั้น  บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการให้บริการต่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Cattrena Thailand ในฐานะเจ้าของข้อมูล (“ผู้ใช้บริการ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัท ฯ เก็บรวบรวมและรักษาไว้ โดยอธิบายครอบคลุมถึงประเภท วัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ ไอพีแอดเดรส (IP Address) คุกกี้ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ขณะที่ลงทะเบียนและใช้บริการเว็บไซต์ Cattrena Thailand  ซึ่งรวมถึง ข้อมูล Facebook ของผู้ใช้บริการ

การลงทะเบียนบัญชีกับเว็บไซต์ Cattrena Thailand เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือเข้าถึงบริการ ผู้ใช้บริการได้รับทราบและตกลงว่ายอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และผู้ใช้บริการ ยินยอมให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากผู้ใช้บริการไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในทุกเมื่อโดยอาจแจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก็ตาม

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการรับทราบตกลง และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประมวลผล วิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจและการบริการบนเว็บไซต์ Cattrena Thailand
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ วิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมายเพื่อการป้องกันที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมต่าง ๆ
 • เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจบางอย่างของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ ของเว็บไซต์และการสื่อสารทางการตลาด
 • เพื่อการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาที่คุณพบเห็นบนเว็บไซต์ Cattrena Thailand ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและที่อื่น ๆ

 

แหล่งข้อมูล

ผู้ใช้บริการรับทราบตกลง และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวผ่านทาง

 • เว็บไซต์ Cattrena Thailand
 • Facebook
 • อุปกรณ์ของผู้ใช้ (คอมพิวเตอร์ และ/หรือ มือถือ)
 • Pixel
 • Cookies
 • Google Analytics

 

ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย

ผู้ใช้บริการรับทราบตกลง และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ชื่อ นามสกุล
 • รูปถ่าย
 • อีเมล
 • วันเกิด
 • เพศ
 • ที่อยู่จริง
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • รายละเอียดบัญชีธนาคาร และข้อมูลการชำระเงิน
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • เนื้อหาหรือข้อมูลในเครื่องมือแชทบนเว็บไซต์ Cattrena Thailand
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการอาจให้กับบริษัทฯผ่านทางเว็บไซต์

 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการตราบเท่าที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ Cattrena Thailand หรือตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งโดยปกติเป็นระยะเวลา 2 ปีหลังจากนับตั้งแต่เมื่อมีการปิดหรือลบบัญชีผู้สมาชิกหรือตามระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯจะลบข้อมูลนั้นออกจากฐานข้อมูลของบริษัทฯ

หากผู้ใช้บริการต้องการให้ทางบริษัทลบหรือทำลายข้อมูลของผู้ใช้บริการจากฐานข้อมูลของทางบริษัทฯ สามารถทำได้โดยส่งเรื่องขอเป็นลายลักษณ์อักษรที่อีเมล์ support@cattrena-thailand.com คำขอการทำลายจะดำเนินการและเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ร้องขอ

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

ผู้ใช้บริการรับทราบตกลง และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ตามนโยบายฉบับนี้ และ/หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

 • ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่บริษัทฯใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ และ/หรือ ผู้ให้บริการด้านการจัดการด้านอื่นๆ เช่น บริษัทขนส่ง
 • บุคคลภายนอกอาจปิดกั้นหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างผิดกฎหมาย โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากทางบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยได้โดยสิ้นเชิงในกรณีที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น การเปิดเผยข้อมูลที่เกิดจากการเจาะข้อมูลที่ประสงค์ร้ายและมีความซับซ้อน โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากทางบริษัทฯ

 

การปรับปรุงและแก้ไขนโยบาย

บริษัท แคททรีนา (ไทยแลนด์) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือลบบางส่วนของนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา โปรดติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บนหน้าเว็บไซต์ Cattrena Thailand

การที่ผู้ใช้บริการใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับเงื่อนไขไม่เฉพาะแต่เพียงบางส่วนแต่ทั้งหมด

หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ หรือเกี่ยวกับการจัดการบริการ โปรดติดต่อ support@cattrena-thailand.com